WITAMY NA STRONIE MUZEUM NARCIARSTWA IM. STANISŁAWA BARABASZA W CIEKLINIEBiuro Programu Niepodleg?a
Poka?my lokalne pami?tki i upami?tnienia wojny polsko-bolszewickiej

Biuro Programu Niepodleg?a zaprasza do udzia?u w kampanii #Wiktoria1920, zwi?zanej z poszukiwaniem pami?tek i nawi?za? do Bitwy Warszawskiej i okresu wojny polsko-bolszewickiej. Zach?camy do odnalezienia w najbli?szym otoczeniu skojarze? i ?wiadectw zwi?zanych z wydarzeniami sprzed stu lat, sfotografowania ich i udost?pnienia zdj?cia w mediach spo?eczno?ciowych z opisem #Wiktoria1920. Poka?my, ?e pami?tamy o historii sprzed stu lat.

- Sto lat temu mia?a miejsce jedna z najwa?niejszych zwyci?skich bitew polskiego or??a, ktra zdecydowa?a nie tylko o przysz?o?ci odrodzonej Polski, lecz tak?e przysz?o?ci Europy. By? to kulminacyjny moment trwaj?cej od 1919 roku wojny polsko-bolszewickiej, w ktrej walczyli Polacy ze wszystkich regionw kraju, od ?wie?o w??czonego do Polski Pomorza po ?l?sk, od Wielkopolski po Kresy mwi Jan Edmund Kowalski, dyrektor Biura Programu Niepodleg?a Chc?c uczci? t? wyj?tkow? rocznic?, zapraszamy do udzia?u w kampanii spo?ecznej #Wiktoria1920, ktra poka?e, ?e pami?tamy o historii sprzed stu lat. Poszukajmy ?ladw i skojarze? zwi?zanych z okresem wojny polsko-bolszewickiej, zrbmy zdj?cie i udost?pnijmy je w mediach spo?eczno?ciowych z hasztagiem #Wiktoria1920.

Gdzie jest historia? Wsz?dzie! Mo?e mijamy codziennie ulic? Bitwy Warszawskiej, robimy zakupy na placu Niepodleg?o?ci? A mo?e na dnie szuflady le?y zdj?cie rodzinne z pocz?tkw II RP lub po??k?y list prababki? Mo?e w kredensie u dziadkw chowa si? zdobny talerz, ktry pami?ta burzliwy rok 1920? Pami?tki rodzinne, zdj?cia, stare dokumenty i listy, przekazywane z pokolenia na pokolenie przedmioty codziennego u?ytku, pomniki, wyj?tkowe lokalizacje, zabytki czy nazwy ulic nawi?zuj?cych do wydarze? wojny polsko-bolszewickiej, a nawet skojarzenia z liczb? 1920. Wystarczy rozejrze? si? wok? siebie, by dostrzec, ?e otacza nas wi?cej wspomnie? przesz?o?ci, ni? mogliby?my si? spodziewa?. Wszelkie kreatywne pomys?y, nawi?zania, wszystko, co mo?e przyj?? na my?l w zwi?zku ze stuleciem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i wojny polsko-bolszewickiej mile widziane!

Kampania #Wiktoria1920 potrwa do 30 wrze?nia br., a wybrane zdj?cia zostan? wykorzystane do stworzenia kola?u, ktry upami?tni setn? rocznic? wojny polsko-bolszewickiej.

Data: 2020-08-05 12:33:58

PL


PL EN FR

Gmina Dębowiec Wita
Powiat Jasielski - Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Jaśle
Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego
Cieklin - kolebką narciarstwa polskiego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
PZN
PZN

Logo Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie


UE UE UE Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A /TACIS CBC 2004-2006 „Platforma współpracy polsko-ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego”
stat4u


IZBA MUZEALNA
Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie
38-222 Cieklin tel. +48 13 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl
e-mail: muzeumnarciarstwa@op.pl

© 2012 Izba Muzealna w Cieklinie * Wykonanie Wiesław Czechowicz e-mail: czechowiczw@onet.pl